Jednolity plik kontrolny - struktura

Od 1 lipca 2016 roku obowiązują przepisy zmienionej Ordynacji podatkowej (Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ) dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to postać elektroniczna ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej, wysyłany do organów podatkowych w celach kontrolnych.

Jest to zatem nowa metoda kontroli przedsiębiorców a dotyczy podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Wiąże się to oczywiście z dostosowaniem programów księgowych do generowania JPK a w niektórych przypadkach również z modyfikacją zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych.

Rodzaje struktur logicznych JPK, które trzeba przygotować do przesyłania

 • księgi rachunkowe,
 • wyciągi bankowe,
 • magazyn,
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 • faktury VAT,
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencje przychodów.

Celem wprowadzenia omawianego rozwiązania jest automatyzacja procesu wyszukiwania w księgach danych niezbędnych podczas kontroli konkretnego podatnika. Weryfikacja taka była dotychczas bardzo czasochłonna. Dysponując plikiem z danymi w odpowiednim formacie, organ podatkowy będzie mógł znacznie szybciej przefiltrować dostarczone dane, na przykład transakcje z konkretnym podatnikiem. Zakłada się, że rozwiązanie to w pierwszym roku funkcjonowania przyniesie do budżetu dodatkowe 200 mln zł, a w kolejnym roku nawet 300 mln. zł.

Od kiedy obowiązuje przesyłanie danych w postaci JPK

Jest kilka terminów związanych z obowiązkiem przesyłaniem JPK:

 1. na żądanie organów podatkowych pliki z konkretnymi danymi a nastąpi to dla:
  • dużych przedsiębiorstw: od 1 lipca 2016 r.,
  • małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw: od 1 lipca 2018 r.
 2. bez wezwania organów podatkowych a dotyczy to ewidencji VAT zakupu i sprzedaży dla:
  • dużych przedsiębiorstw: od 1 lipca 2016 r.,
  • małych i średnich przedsiębiorstw: od 1 stycznia 2017 r.,
  • mikroprzedsiębiorstw: od 1 stycznia 2018 r.

  informacje o ewidencji VAT należy przekazywać za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, bez względu na stosowaną formę rozliczeń (kwartalną lub miesięczną) wskazując miesiąc którego dotyczy. Informację o ewidencji VAT należy przekazywać Ministrowi Finansów. Terminy przesyłania danych w postaci JPK dotyczą również Fundacji i Stowarzyszeń

Zgodnie z Ustawą z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104-106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Od 1.01.2018 obowiązek prowadzenia ewidencji VAT przy użyciu programów komputerowych będzie dotyczył wszystkich podatników.

Wprowadzenie JPK wiąże się zatem z dodaniem nowych obowiązków dla podatników, ale dzięki temu kontrole podatkowe powinny być przeprowadzane sprawniej i znacznie wcześniej zostaną wykryte wszelkie nieprawidłowości związane np. z wyłudzeniami podatku VAT od Skarbu Państwa, za które przecież płacą wszyscy uczciwi podatnicy.

Tak więc wydaje się, że obawy przed Jednolitym Plikiem Kontrolnym są przedwczesne. Wprowadzenie tego systemu pozwoli przecież na szybszą i skuteczniejszą pracę urzędników a w przypadku oddania księgowości do biura rachunkowego wszelkie niedogodności związane z nową formą kontroli będą zminimalizowane.

Agnieszka Sumińska

Mamy dla Ciebie więcej informacji

Osoby czytające ten artykuł, były zainteresowane również:

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji